Sol·licitud de les ajudes del Fons Europeu Marítim de la Pesca i Aqüicultura

La convocatòria establerta per la Resolució del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural estableix diversos passos i terminis per a aquells interessats en sol·licitar els ajuts per al desenvolupament local participatiu. En primer lloc, el termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i romandrà obert fins que s’esgoti el pressupost assignat per a aquests ajuts. Les sol·licituds presentades fins al 31 de gener de cada any seran avaluades en funció del pressupost disponible per a les operacions a realitzar durant l’any en curs.

D’altra banda, les sol·licituds presentades per al 2024 seran tramitades en un termini de dos mesos a partir de la publicació de la convocatòria al DOGC. És important destacar que els ajuts, amb un total de 12.500.000,00 euros, estan cofinançats amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) i es distribueixen anualment durant cinc anys, amb una proporció del 70% a càrrec del FEMPA i del 30% a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Finalment, la resolució i notificació de les sol·licituds s’han de fer en un termini màxim de sis mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cas de falta de resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu. A més, les persones beneficiàries han de dur a terme les actuacions objecte d’ajut i justificar-les abans del 15 d’octubre de cada any.

Primera pàgina resolució ACC/434/2024

Resolució del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per convocar ajuts per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura a Catalunya (FEMPA) per als anys 2024-2028.

Des del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Central (GALP Costa Central) es gestionaran les sol·licituds corresponents a la seva àrea geogràfica d’actuació. Aquest grup vetllarà per assegurar que els projectes presentats compleixin amb els criteris establerts dins de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP). En aquest sentit, els projectes seran seleccionats en funció de la seva valoració de repercussió en la millora de la zona vinculada a l’economia blava.

Dins del document de la Estrategia Desenvolupament Local Participativa podeu trobar la taula de ponderació i els objectius estratègics als que es donarà prioritat.

Objectiu estratègic 1: Fomentar Activitats econòmiques sostenibles vinculades al mar fins a 20 punts

Criteris Projecte Puntuació
OE1: Projecte innovador no desenvolupat actualment al territori del GALP 5 punts
OE1: Projecte innovador que augmenti la sostenibilitat ambiental de la pesca 2,5 punts
OE1: Iniciativa compatible amb la creació d’activitats de turisme sostenible 5 punts
OE1: Creació d’espais per el desenvolupament de noves activitats econòmiques 2,5 punts
OE1: Creació de convenis de col·laboració amb empreses de transformació al territori del GALP 2,5 punts
OE1: Igualtat de representació de gènere al projecte 2,5 punts
 • OE1: Projecte innovador no desenvolupat actualment al territori del GALP 5 punts
 • OE1: Projecte innovador que augmenti la sostenibilitat ambiental de la pesca 2,5 punts
 • OE1: Iniciativa compatible amb la creació d’activitats de turisme sostenible 5 punts
 • OE1: Creació d’espais per el desenvolupament de noves activitats econòmiques 2,5 punts
 • OE1: Creació de convenis de col·laboració amb empreses de transformació al territori del GALP 2,5 punts
 • OE1: Igualtat de representació de gènere al projecte 2,5 punts

Objectiu estratègic 2: Valorització i comercialització del producte pesquer local fins a 10 punts

Criteris Projecte Puntuació
OE2: Creació d’un producte que valoritzi espècies locals 2,5 punts
OE2: Projecte en col·laboració amb confraries del GALP 2,5 punts
OE2: Projecte que promogui la venda de cadena curta dels productes pesquers 2,5 punts
OE2: Projecte amb estratègia de comunicació que col·labora amb els mitjans de comunicació 2,5 punts
 • OE2: Creació d’un producte que valoritzi espècies locals 2,5 punts
 • OE2: Projecte en col·laboració amb confraries del GALP 2,5 punts
 • OE2: Projecte que promogui la venda de cadena curta dels productes pesquers 2,5 punts
 • OE2: Projecte amb estratègia de comunicació que col·labora amb els mitjans de comunicació 2,5 punts

Objectiu estratègic 3: Desenvolupar el paper de la dona al sector, assegurar el relleu  generacional i augmentar la formació fins a 16 punts

Criteris Projecte Puntuació
OE3: Creació de programa formatiu relacionat amb l’àmbit marítim per noves incorporacions 4 punts
OE3: Projecte empresarial d’economia blava liderat per un jove emprenedor 4 punts
OE3: Projecte de col·laboració amb entitats dirigides a la inclusió de la dona al sector 4 punts
OE3: Creació de cursos de formació continuada per les confraries del GALP 4 punts
 • OE3: Creació de programa formatiu relacionat amb l’àmbit marítim per noves incorporacions 4 punts
 • OE3: Projecte empresarial d’economia blava liderat per un jove emprenedor 4 punts
 • OE3: Projecte de col·laboració amb entitats dirigides a la inclusió de la dona al sector 4 punts
 • OE3: Creació de cursos de formació continuada per les confraries del GALP 4 punts

Objectiu estratègic 4: Augmentar els esforços per a la conservació i protecció del medi fins a 7 punts

Criteris Projecte Puntuació
OE4: Projecte que augmenta el coneixement sobre els ecosistemes locals 3 punts
OE4: Projecte per la detecció i difusió de bones pràctiques pesqueres 1,5 punts
OE4: Projecte que impulsi la co-gestió d’espècies al territori del GALP 2,5 punts
 • OE4: Projecte que augmenta el coneixement sobre els ecosistemes locals 3 punts
 • OE4: Projecte per la detecció i difusió de bones pràctiques pesqueres 1,5 punts
 • OE4: Projecte que impulsi la co-gestió d’espècies al territori del GALP 2,5 punts

Objectiu estratègic 5: Recuperació i protecció del patrimoni cultural fins a 7 punts

Criteris Projecte Puntuació
OE5: Projecte per la restauració de patrimoni cultural 3 punts
OE5: Projecte per la catalogació del patrimoni cultural 1,5 punts
OE5: Creació de projectes formatius/divulgatius sobre el patrimoni cultural 2,5 punts
 • OE5: Projecte per la restauració de patrimoni cultural 3 punts
 • OE5: Projecte per la catalogació del patrimoni cultural 1,5 punts
 • OE5: Creació de projectes formatius/divulgatius sobre el patrimoni cultural 2,5 punts

Objectiu estratègic 6: Modernització de les infraestructures i equips fins a 10 punts

Criteris Projecte Puntuació
OE6: Renovació de maquinària a les confraries per millorar la qualitat del producte pesquer 3 punts
OE6: Instal·lació de tecnologies o màquines que ajudin a disminuir les pèrdues i malbaratament alimentari 3 punts
OE6: Projecte per la millora energètica de les confraries del GALP i/o de les embarcacions 4 punts
 • OE6: Renovació de maquinària a les confraries per millorar la qualitat del producte pesquer 3 punts
 • OE6: Instal·lació de tecnologies o màquines que ajudin a disminuir les pèrdues i malbaratament alimentari 3 punts
 • OE6: Projecte per la millora energètica de les confraries del GALP i/o de les embarcacions 4 punts

Capacitat per executar i liderar el projecte fins 10 punts

Criteris Projecte Puntuació
Experiència al sector pesquer /aqüícola 2,5 punts
Capacitat tècnica 2,5 punts
Experiència en l’execució de projectes similars 2,5 punts
Pla de gestió 2,5 punts
 • Experiència al sector pesquer /aqüícola 2,5 punts
 • Capacitat tècnica 2,5 punts
 • Experiència en l’execució de projectes similars 2,5 punts
 • Pla de gestió 2,5 punts

Creació o manteniment de llocs de treball fins a 15 punts

Criteris Projecte Puntuació
Creació o manteniment de llocs de treball per dones /joves/ discapacitats 10 punts
Creació o manteniment de llocs de treball a les empreses derivades de les activitats marítim-pesquer 2,5 punts
Creació o manteniment de llocs de treball al sector pesquer/aqüícola 2,5 punts
 • Creació o manteniment de llocs de treball per dones /joves/ discapacitats 10 punts
 • Creació o manteniment de llocs de treball a les empreses derivades de les activitats marítim-pesquer 2,5 punts
 • Creació o manteniment de llocs de treball al sector pesquer/aqüícola 2,5 punts

Impacte del projecte en el territori fins a 10 punts

Criteris Projecte Puntuació
Productes i agents locals 5 punts
Singularitat del projecte 2,5 punts
Inclusió de la població local 2,5 punts
 • Productes i agents locals 5 punts
 • Singularitat del projecte 2,5 punts
 • Inclusió de la població local 2,5 punts

Altres

Criteris Projecte Puntuació
Priorització de microempreses 5 punts
Promoció de la cooperació entre 2 o més actors 5 punts
Promoció de la cooperació entre 2 o més confraries 5 punts
Promoció de la cooperació entre 2 o més sectors 5 punts
Promoció de la cohesió territorial 5 punts
Execució d’un projecte productiu Extra 20 punts
 • Priorització de microempreses 5 punts
 • Promoció de la cooperació entre 2 o més actors 5 punts
 • Promoció de la cooperació entre 2 o més confraries 5 punts
 • Promoció de la cooperació entre 2 o més sectors 5 punts
 • Promoció de la cohesió territorial 5 punts
 • Execució d’un projecte productiu Extra 20 punts
El nombre màxim que pot assolir un projecte és de 150 punts

Documents relacionats: